Salvador Giné, Lleida, 30 anys de professió

“Des de fa mes de 25 anys, cadascun dels nostres projectes representa un nou repte.

Comptem amb col·laboradors distribuïts entre Lleida i Barcelona amb la intenció decidida de no especialitzar-se en un sòl sector ni de caure en una arquitectura de consum.

La nostra activitat està diversificada i es desenvolupa tant en la escala del km² com la del mm², des de l’urbanisme fins als dissenys de interiors i el disseny de producte.

Creiem que la emoció es la que crea el veritable valor ajustat a la arquitectura. I en això els detalls juguen una gran importància.

Definim quatre criteris bàsics per el nostre treball :
1.- La ubicació (cada lloc requereix un anàlisis i respostes específiques),
2.- El factor humà (emocions, cultura),
3.- La habilitat (domini dels aspectes tècnics i respecte del pressupost) i
4.- La sostenibilitat en la selecció dels materials o de les tècniques.

Aquest darrer punt actualment pren una importància especial, i des del nostre equip es segueixen constantment les evolucions de les tecnologies lligades al desenvolupament sostenible amb el propòsit de que cada projecte sigui caracteritzat per aquest procediment.

Però per a construir amb materials sostenibles, s’ha d’estar atent al consum energètic i de l’aigua i dedicar-se al reciclatge que encara no es suficient.

També es tracta de respectar l’espai urbà, el patrimoni i la modularitat en la construcció.

Pensem que el valor humà d’una arquitectura depèn de la escala, dels seus materials, es una qüestió de punts de referència a traves dels espais i els volums.

Salvador Giné

..................................................................................................

Gine Salvador, Lleida, 30 years of occupation

"For over 25 years, each of our projects represents a new challenge.

We have employees distributed between Lleida and Barcelona with the intention decided not to specialize in a single sector or a fall in consumer architecture.

Our business is diversified and developed both in the scale of square kilometers as of mm ², from the planning to the design of interiors and product design.

We believe that the emotion that creates the true value adjusted to the architecture. And that play an important detail.

We define four basic criteria for our work:
1. - The location (each location requires analysis and specific answers)
2. - The Human Factor (emotions, culture)
3. - The ability (mastery of technical aspects and respect for the budget) and
4. - Sustainability in the selection of materials or techniques.

This last point is particularly important now takes, and since our team is constantly follow the evolution of the technologies related to sustainable development with the aim of each project is characterized by this procedure.

But to build with sustainable materials, must be attentive to energy and water and engage in recycling is still not enough.

It is also about respecting public space, heritage and modularity in construction.

We believe that the value of human architecture depends on the scale of materials is a matter of reference points through the areas and volumes.

Salvador Gine