Entenem que la nostra professió d’arquitecte esta fonamentada en la prestació d’un servei a la societat.

La nostra capacitació professional per a projectar i dirigir completament la execució de un edifici emmascara en ocasions la idoneïtat del nostre perfil en ALTRES TASQUES que es poden considerar parcials o menors, i es per això que en molts casos es creu (erròniament) que un arquitecte “no cal” per a determinades prestacions o serveis.

La selecció d’obres que es mostra en la web representa nomes una part de tota la labor professional que desenvolupem. Es aquesta altra tasca (estudis, informes, dictàmens, valoracions, taxacions, certificats, serveis tècnics municipals, estudis i plans urbanístics, ...) la que ens posiciona per oferir una resposta àgil i de qualitat en aquests aspectes i serveis tècnics que demanda la societat.

Un servei de qualitat (que no vol dir uns costos superiors) en els següents àmbits:

REHABILITACIÓ I REFORMA D’EDIFICIS EXISTENTS

Be sigui per preveure la seva rehabilitació i millora, per necessitats administratives per al lloguer o venda, o per a la resolució de conflictes existents com a informe tècnic de part, realitzem

Inspecció i diagnosi d’edificis existents,

En l’àmbit estructural
(en façanes de comunitats o particulars, en espais comuns, deficiències visibles en l’estructura que aconsellin l’estudi, remuntes o ampliacions en alçada d’edifici, instal·lació d’ascensor, reforç per canvi d’us, informes de ITE Inspecció tècnica dels edificis d’habitatges segons Decret 187/2010, mes informació a www.coac.net/ITE , informes de ruïna ..)

En l’àmbit del consum energètic i de les instal·lacions
(deficiències visibles en les instal·lacions que aconsellin l’estudi, instal·lació d’ascensor, Informes de ITE Inspecció tècnica dels edificis d’habitatges segons Decret 187/2010, mes informació a www.coac.net/ITE obligatori per a edificis de mes de 45 anys d’antiguitat, CEE Certificació d’eficiència energètica dels edificis obligatòria pel RD 235/2013 per a tots els edificis que es venguin o lloguin total o parcialment, mecanismes d’estalvi i aprofitament d’aigua, millores actives amb ventilació natural i protecció del sol, aïllament del edifici i eliminació de ponts tèrmics, nous sistemes de calefacció i climatització –biomassa, solar, geotèrmia, mixtos- ..)
Molts edificis existents (quasi be tots els mes antics de 20 anys)presenten aspectes millorables en aquest àmbit que els impediria superar un certificat d’aptitud en el marc de la actual reglamentació energètica. Hem de pensar que la directiva europea fixa que a partir de finals del 2020 els nous edificis hauran de tenir un consum d’energia quasi nul, es adir, hauran d’estar molt ben aïllats i resultar eficients en les seves instal•lacions.
Molts edificis existents poden millorar el seu actual balanç energètic amb actuacions programades que estudiem prèviament. Aquestes mesures milloren el confort del usuari, representen un estalvi econòmic (que amortitza la inversió de rehabilitació a curt o mig termini) i representen una millora ambiental en el consum energètic.

En l’àmbit de la accessibilitat i la adaptació funcional del habitatge i els llocs de treball.
(eliminació de barreres arquitectòniques existents, millora de la ventilació natural i la il·luminació, la comoditat i seguretat de les persones...)
Molts edificis existents (quasi be tots els mes antics a 1991) presenten barreres arquitectòniques en els seus espais comuns d’accés al disposar escales en lloc de rampes o altres mitjans adequats a les persones de mobilitat reduïda. Mitjançant un adequat estudi donem solució a l’accessibilitat tant d’aquests espais comuns com del interior dels habitatges on es revisa la adaptació funcional i es millora la accessibilitat i seguretat

PATRIMONI (EDIFICIS I FINQUES) I AFECTACIÓ URBANISTICA

Be sigui per necessitats administratives per al lloguer o venda, o per a la resolució de conflictes existents com a informe tècnic de part, realitzem

Anàlisis, informes, certificats i dictàmens envers la propietat del sòl (finques rústiques i urbanes) i les edificacions, les seves valoracions i taxacions, i les afectacions del cadastre, del registre de la propietat i del pla urbanístic del municipi envers aquests bens immobles.

Segregacions i agrupacions de parcel·les i tramitacions per a la modificació de planejament urbanístic vigent que afecti a les parcel·les

ARQUITECTURA INTERIOR (EL DISSENY INTERIOR DELS EDIFICIS, HABITATGES, OFICINES I COMERÇ – EL RETAIL)

Residencies privades, locals comercials, ampliacions de marca, hotels i bars, clíniques i centres de salut, sales d’exposicions, etc...
Ens sentim còmodes amb totes les escales, des del disseny d'una peça especial de mobles fins a un desenvolupament a gran escala. Sense perdre la visió de conjunt desenvolupem la nostra passió pel detall. Busquem una arquitectura interior que respongui a la seva funcionalitat i al context.
Considerem que l'arquitectura i el disseny d'interiors son una eina per viure satisfactòriament o per expressar el concepte del negoci. Això comença amb un diàleg constant amb el client des del principi com una base important per desenvolupar un concepte d'èxit.
Per això, no oferim únicament el desenvolupament del disseny, sinó que la nostra posició professional permet abordar la totalitat dels aspectes relacionats amb la enginyeria de les instal·lacions donant resposta rapida i eficient als requeriments tècnics, regulacions normatives i de activitat, així com aspectes econòmics de l’obra.

PLANEJAMENT I GESTIÓ URBANISTICA

En totes les seves accepcions. Planejament general i derivat. Altres figures de planejament i gestió.