PASSAREL·LA de vianants sobre el riu Segre

- Participació en col·laboració amb els Enginyers de Camins, José Antonio Torroja Cavanillas (director), Hugo Corres Peiretti i Rafael Fernandez Sanchez, en el concurs nacional d’idees per a la construcció d’una PASSAREL·LA de vianants sobre el riu Segre, organitzat per l’Ajuntament de Lleida.

Nou edifici per Ajuntament a la ciutat de Tremp

- Guanyador del primer Premi en col·laboració amb l’Arquitecte Francesc Oró i Oró, del concurs per la realització de nou edifici per Ajuntament a la ciutat de Tremp.

Plaça d’Arquitecte Municipal

- Guanyador del concurs-oposició per la plaça d’Arquitecte Municipal de l’Ajuntament Municipal de l’Ajuntament d’Alpicat (04-01-93) amb caràcter laboral no permanent i dedicació parcial.

Remodelació de les dependències del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya a Lleida

- Guanyador del segon Premi en el concurs realitzat per la Remodelació de les dependències del Col·legi Oficial d’Arquitectes de Catalunya de Lleida. Sales d’exposicions, conferències, oficines i aparcaments.

Nou edifici per la U.P.C. a Lleida

- Participació per invitació en el concurs per un nou edifici per la U.P.C. a Lleida, Campus Agrònoms. Classificat en 2on. lloc.

Sel·lecció FAD d’arquitectura 1987

- Seleccions (2) premi FAD d’arquitectura 1987 Diverses Reformes i Interiorisme a botigues, bars i sales públiques a Lleida encomanades per particulars, entre les que cal destacar la botiga de moda de dona Teresa Valentí al Bulevard Victoria de Lleida i l’Stand del COAC a MUNICIPÀLIA-87 a Lleida, ambdues seleccionades pel premi FAD 1987, publicades a l’anuari corresponent i a la publicació especialitzada ON núm. 111.

Sel·lecció FAD d’arquitectura 1988

- Selecció premi FAD d’arquitectura 1988 per la reforma d’Edifici Comercial (PB+5) a Lleida en col·laboració amb l’arquitecte Montserrat Giné. Publicada a l’anuari corresponent.

International Competition M.O.C.A. de STUTTGART

- Novembre-Desembre 1990. Col·laboració en l’atelier NOGIZAKA de ARATA ISOZAKI & ASSOCIATES en el desenvolupament del projecte per al M.O.C.A. de STUTTGART al concurs restringit a que va estar invitat Mr. Isozaki. Projecte fallat i que va resultar guanyador. en aquest treball col•labora sota la direcció dels arquitecte Mr. Igor Peraza i Mr. Imamura, introduït per l’arquitecte partner SYUICHI FUJFIE.

Restaurant a 26 Ebisu Shibuyaku, Tokyo (Japó)

- Projecte i direcció de reconversió d’un antic aparcament en restaurant i decoració del mateix a 26 Ebisu Shibuyaku, Tokyo (Japó). Les obres del mateix es van iniciar a l’Octubre de 1990 finalitzant-se a principis d’aquest any. La direcció de les obres ha estat portada in situ íntegrament per aquest arquitecte. Obra publicada en ARDI núm. 22. Exp.132

Promoció docent a la Universitat Politècnica de Catalunya UPC

- Inclòs en els 2 seleccionats d’entre els 29 professors associats del Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria de la U.P.C. per augment de retribució al tipus 2n en base al Reial Decret 1086/1989 i document aprovatori del Consell Social i de la Junta de Govern de la U.P.C. amb la finalitat d’afavorir la contractació com a professors associats a temps parcial d’especialistes de reconeguda competència que desenvolupin normalment la seva activitat fora de la U.P.C. (Resolució de Vice-Rector de 19-05-92).

Concurs internacional edifici CENTRE DE CULTURES ESTUDI GENERAL

- Professional Adviser (conseller professional i tècnic) en el concurs internacional de l’edifici CENTRE DE CULTURES ESTUDI GENERAL (biblioteca i centre cultural) commemoratiu del 700 aniversari de la Universitat de Lleida. Març 1996.
Arquitecte secretari del Comitè Tècnic i del Jurat Internacional.
Nomenament aprovat per la Unió Internacional d’Arquitectes. UIA.

Premi Catalunya 2002 en Arquitectura Esportiva Privada

- Guanyador del Premi Catalunya 2002 en Arquitectura Esportiva Privada amb el projecte i obra del Champion Horse Club a Alpicat (Lleida) en la IV edició dels premis Catalunya organitzats per l’ACGEP.

1ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 1999-2003

- Finalista de la 1ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 1999-2003 en l’apartat d’edificis de nova planta, d’ús públic amb el Poliesportiu d’Alpicat (El Segrià) -- abril de 2005 ---

- Seleccionat en la 1ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 1999-2003 en l’apartat d’interiorisme i muntatges efímers amb la reforma del local comercial INNOVACIÓ 5 a Lleida (El Segrià) -- abril de 2005 ---

concurs habitatges INCASOL

- Guanyador del concurs a 2 voltes de proposta per a 22 habitatges al barri de La Reguereta promogut per l’INCASOL -- abril de 2005 ---

Concurs Complex Esportiu Consell Català de l’Esport

- Guanyador del concurs per al Complex Esportiu amb pista d’atletisme, edifici de vestidors i urbanització de l’entorn de la Residència d’esportistes Màrius Torres de Lleida promogut pel Consell Català de l’Esport -- desembre de 2005 ---

2ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 2004-2007

- Seleccionat en la 2ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 2004-2007 en l’apartat d’edificis de nova planta d’us privat de amb el Centre Mèdic Avantmèdic a Lleida (El Segrià) -- abril de 2005 -

Concurs nou edifici Judicial a Balaguer

- Seleccionat i Finalista per la 2a. Volta del concurs de proposta per a l’edifici Judicial a Balaguer promogut per GISA -- juliol de 2006 --- de entre els 73 equips presentats, obtenint la 2a millor puntuació dels 5 equips finalistes en la 2a volta

Altres concursos oberts per a l’adjudicació de treballs

- Guanyador dels següents concursos oberts per a l’adjudicació dels següents treballs :

GISA.- CEIP Alba de Corbins –setembre 2003 – amb Manel Castellnou arquitecte (45 equips)

GISA.- CEIP Jardí-ZER de Verdú –maig 2007 – (74 equips)

Universitat de Lleida.- UdL, Urbanització Campus de la ETSEA a Lleida – maig 2007 –

GISA.- CEIP Santa Creu d’Anglesola - juliol 2009 (216 equips)

Ajuntament de Torres de Segre.- Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal POUM. – maig 2002 –

Ajuntament de Barbens.- Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal POUM. –novembre 2006 –

Ajuntament de Tornabous.- Redacció del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal POUM. – maig 2008 –

Concurs Museu de la Ciència, i el Medi Ambient i el Clima de Lleida

Arquitecte Membre del jurat (amb els arquitectes Lluis Clotet, Roberto Ercilla i Beatriz Matos) del concurs d’idees per redactar el projecte del Museu de la Ciència, i el Medi Ambient i el Clima de Lleida convocat per l’Ajuntament de Lleida i la Fundació La Caixa –desembre de 2008—

3ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 2007-2010

- Seleccionat en la 3ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 2007-2010 en l’apartat d’edificis de nova planta d’us públic de amb la Llar d’Infants Municipal d’Ivars d’Urgell, – juny de 2010 –

- Finalista en la 3ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 2007-2010 en l’apartat d’obres de restauració, rehabilitació o reforma de amb la Restauració del Castell de Maldà, – juny de 2010 –

- Finalista en la 3ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 2007-2010 en l’apartat d’obres d’intervenció en espais interiors, disseny i muntatge efímers de amb la intervenció en local comercial INOUT , – juny de 2010 –

- Finalista en la 3ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 2007-2010 en l’apartat d’espais exteriors: espais urbans, parcs i jardins, intervencions en el paisatge de amb el Complex Esportiu Màrius Torres, – juny de 2010 –

- Guanyador (1er Premi) en la 3ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 2007-2010 en l’apartat d’obres de restauració, rehabilitació o reforma de amb la Restauració del Castell de Ciutadilla, – juny de 2010 –

Premio de Arquitectura Española 2011

- Proposat per el Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) per el PREMIO DE ARQUITECTURA ESPAÑOLA 2011 amb l’obra de Restauració del Castell de Ciutadilla, – juny de 2011–

Ordenació i Urbanització del Campus de la ETSEA 2012 (UdL)

- Guanyador (1er Premi) en el concurs restringit de propostes per a la Ordenació i Urbanització del Campus de la ETSEA 2012 (UdL) Universitat de Lleida.

4ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 2011-2014

- Finalista en la 4ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 2011-2014 en l’apartat de Intervencions de restauració en el patrimoni amb la Restauració de la torre del campanar de l'esglesia de Santa Maria de Vilagrassa, – 2011 –

- Finalista en la 4ª Mostra d’Arquitectura de les Terres de Lleida 2011-2014 en l’apartat de Intervencions en espais interiors amb l'obra Estudi taller d'arquitectura a Lleida – 2011-2012 –
......................................................................................................

Pedestrian footbridge over the River Segre

- Participation in collaboration with Engineers, Eduardo Torroja Cavanillas (director), Hugo Corres Peiretti and Rafael Fernandez Sanchez in the national competition of ideas for the construction of a pedestrian footbridge over the River Segre, organized by the city of Lleida.

New building in the city of Temple City

- Winner of the first prize in collaboration with architect Francis prayed and prayed, the competition for the realization of new building in the city of Temple City.

Post of Municipal Architect

- Winner of the opposition to contest the post of municipal architect of the Municipal Council of the City of Alpicat (04-01-93) with a labor not permanent and part-time.

Remodeling of the offices of the College of Architects of Catalonia Lleida

- Winner of the second prize in the competition held by the remodeling of the offices of the College of Architects of Catalonia Lleida. Exhibition halls, conferences, offices and parking.

New building for U.P.C. Lleida

- Participation in the invitation to tender for a new building for UPC Lleida, Agricultural Campus. Ranked 2nd. place.

Selections FAD 1987

- Selections (2) FAD architecture prize in 1987 and Interior Renovations Several shops, bars and public rooms in Lleida assigned to individuals, among which include women's fashion store Teresa Boulevard to Victoria Valentine Lleida and Stand COAC in municipal-87 in Lleida, both selected by the FAD Award 1987 published in the yearbook and the corresponding ON specialized publication no. 111.

Selection FAD 1988

- Selection FAD architecture prize in 1988 for the reform of Commercial Building (PB +5) in Lleida in collaboration with architect Montserrat Giné. Published in the corresponding directory.

International Competition M.O.C.A. Stuttgart

- November-December 1990. Collaboration in the atelier of Arata Isozaki & Associates NOGIZAKA in the project for MOCA STUTTGART of the contest that was restricted to invited Mr. Isozaki. Project failed and who was winning. collaborated in this work under the direction of architect Mr. And Mr. Igor Peraza. Imamura, introduced by architect partner SYUICHI FUJFIE.

Restaurant 26 Shibuyaku Ebisu, Tokyo (Japan)

- Project management and redevelopment of a former car park and restaurant decorated in the same 26 Shibuyaku Ebisu, Tokyo (Japan). The same works began in October 1990 and finished at the beginning of this year. The direction of the works has been taken completely by this site architect. ARDI no work published. 22. Exp.132

Promotion teaching at the Polytechnic University of Catalonia UPC

- Included in the 2 selected from among 29 faculty members of the Department of Graphic Expression in Engineering at UPC to increase the pay rate based 2nd Royal Decree 1086/1989 approving the document and Social Council and the Board of Governors of the UPC in order to encourage the hiring as a part-time faculty members of recognized competence of specialists who carry out their activity normally UPC (Resolution of Vice-Chancellor of 19-05-92).

International Competition Culture Centre building General Studies

- Professional Adviser (technical and professional counselor) in the international competition of the General Studies Building Cultural Centre (library and cultural center) commemorating the 700th anniversary of the University of Lleida. March 1996.
Architect Technical Committee and secretary of the International Jury.
Appointment approved by the International Union of Architects. UIA.

Catalonia Prize 2002 Private Sports Architecture

- Award Winner Sports Private Architecture in Catalonia in 2002 with the project and work of Champion Horse Club Alpicat (Lleida) in the fourth annual awards organized by the Catalonia ACGEP.

1st Exhibition of Architecture Lleida 1999-2003

- Finalist 1st Exhibition of Architecture from 1999 to 2003 in Lleida section of new buildings, public use of the Sports Alpicat (The Segriá) - April 2005 ---

- Selected in the 1st Exhibition of Architecture from 1999 to 2003 in Lleida section of interior and ephemeral assemblies with the reform of commercial INNOVATION 5 Lleida (The Segriá) - April 2005 ---

Homes INCASOL contest

- Winner of the contest in the second round of proposals for 22 homes in the neighborhood Reguereta promoted by INCASOL - April 2005 ---

Contest Sports Complex Catalan Sports Council

- Winner of the competition for the sports complex track, dressing room building and urbanization around the residence of athletes Marius Torres Lleida promoted by the Catalan Sports Council - December 2005 ---

2nd Exhibition of Architecture Lleida 2004-2007

- Selected in the 2nd Exhibition of Architecture from 2004 to 2007 in Lleida section of new buildings for private use of the Avantmèdic Medical Center in Lleida (The Segriá) - April 2005 -

New building contest Judicial Balaguer

- Selected for Finalist and 2nd. Lap the competition proposal for the Judiciary building Balaguer promoted by GISA - July 2006 --- from among 73 teams presented, the 2nd best score of five finalists in the 2nd round

Other open competitions for award of work

- Winner of the following open competitions for the award of the following tasks:

GISA. - Primary Dawn Corbins and September 2003 - Castellnou architect with Manel (45 teams)

GISA. - Primary ZER Verdú-Garden-May 2007 - (74 teams)

University of Lleida. - UDL, Campus Construction Forestry Lleida - May 2007 -

GISA. - Holy Cross Primary School Anglesola - July 2009 (216 teams)

City of Torres de Segre. - Writing Municipal Urban Plan POUM. - May 2002 -

City of Barbens. - Writing Municipal Urban Plan POUM. -November 2006 -

City of Tornabous. - Writing Municipal Urban Plan POUM. - May 2008 -

Competition Museum of Science, and the Environment and Climate Lleida

Architect Member of the jury (with architect Lluis Clotet, Roberto Ercilla Beatriz Matos) contest of ideas draft the Museum of Science, and the Environment and Climate Lleida Lleida City Council called for and La Caixa Foundation, December 2008 -

3rd Exhibition of Architecture Lleida 2007-2010

- Selected in the 3rd Exhibition of Architecture from 2007 to 2010 in Lleida section of new buildings for public use of the municipal nursery Ivars d'Urgell - June 2010 -

- Finalist in the 3rd Exhibition of Architecture from 2007 to 2010 in Lleida section of restoration, rehabilitation or renovation of the Castle Restoration Maldà - June 2010 -

- Finalist in the 3rd Exhibition of Architecture from 2007 to 2010 in Lleida section of intervention works indoors, design and installation of temporary intervention in the commercial INOUT, - June 2010 -

- Finalist in the 3rd Exhibition of Architecture from 2007 to 2010 in Lleida section of outdoor spaces: urban spaces, parks and gardens, interventions in the landscape of the Sports Complex Mario Torres - June 2010 -

- Winner (1st Prize) at the 3rd Exhibition of Architecture from 2007 to 2010 in Lleida section of restoration, rehabilitation or renovation of the Castle Restoration Ciutadilla - June 2010 -

Prize of Spanish Architecture 2011

- Nominated by the College of Architects of Catalonia (COAC) to the Premier SPANISH ARCHITECTURE 2011 with the work of restoration of the Castle Ciutadilla - June 2011 -

Campus Planning and Construction of Forestry 2012 (UDL)

- Winner (1st Prize) in restricted competition proposals for the Planning and Construction of Campus Forestry 2012 (UDL) University of Lleida.

4th Exhibition of Architecture Lleida 2011-2014

- Finalist in the 4th Exhibition of Architecture from 2011 to 2014 in Lleida section of interior spaces with Estudi taller d'arquitectura a Lleida – 2011-2012 –

- Finalist in the 4th Exhibition of Architecture from 2011 to 2014 in Lleida section of restoration, rehabilitation or renovation of the "Torre del campanar de l'esglesia de Santa Maria de Vilagrassa, – 2011 –"